Wettelijke informatie
en algemene gebruiksvoorwaarden

1. Wettelijke vermeldingen

Deze website wordt uitgegeven door Euro Protection Surveillance nv (EPS). Naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.000.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op de Internationalelaan 55 D, Gebouw D, 1070 ANDERLECHT – BRUSSEL. BTW-nummer: BE 0679.698.103. Ondernemingsnummer: 0679.698.103.

Tel. : 02 400 11 50

Directeur van de publicatie: de heer Alain BEAL, Bestuurder

Webhost: Euro-Information – vennootschap naar Frans recht ‘Société par Actions Simplifiée’, met een kapitaal van 53.212.140 euro – maatschappelijke zetel: 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen 34 te 67000 Straatsburg – FRANKRIJK – Tel.: + 33 3 88 14 88 14 – RCS Straatsburg nr. 312.730.674.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit :

FOD Binnenlandse Zaken
Waterloolaan 76
1000 BRUSSEL
Securite.privee@ibz.fgov.be

2. Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website (hierna de 'Website') geeft editoriale inhoud en aanbiedingen voor telebewaking weer. Ze zijn bestemd voor het grote publiek en worden gepubliceerd door en onder de verantwoordelijkheid van EPS in haar hoedanigheid van operator voor telebewaking die over de vergunningen voor haar activiteitsdomein beschikt. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt u de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Op de Website vindt u een uitgebreide voorstelling van het aanbod en de diensten van EPS, alsook een contactformulier waarin u kunt vragen gecontacteerd te worden en meer informatie te ontvangen over de inschrijving op de aanbiedingen voor telebewaking tegen betaling van een abonnement.

EPS heeft als enige zeggenschap over de inhoud van haar diensten en de voorgestelde aanbiedingen.

EPS kan de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website vrij wijzigen, met name om zijn inhoud aan te passen. We raden u dus aan om ze bij elk bezoek aan de Website te raadplegen en aldus kennis te nemen van de meest recente versie.

Het staat u vrij om geen kennis te nemen van de inhoud van de Website als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Als gebruiker van de Website verbindt u zich ertoe om deze algemene gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke regelgeving na te leven.

3. Algemene regels

1. Intellectuele eigendom


Tenzij anders vermeld of voor merken van derden die eventueel worden geciteerd, is EPS de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de structuur en de inhoud van de Website.
Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de pagina's van de Website worden vertoond, zijn dus beschermd door het Belgische intellectuele eigendomsrecht en/of dat van de ganse wereld.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van alle of een deel van de elementen die aanwezig zijn op de pagina's van de Website zonder voorafgaande toestemming van EPS, is strikt verboden.

Elk ander gebruik dan het persoonlijk gebruik van de Website zonder voorafgaande toestemming van EPS wordt als namaak beschouwd en wordt bestraft op grond van de regels inzake intellectuele eigendom.

2. Persoonsgegevens


EPS hecht veel belang aan de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens en heeft daarom een privacycharter opgesteld. We verzoeken u om het te raadplegen.

Wanneer u een contactformulier invult, verbindt u zich ertoe om dat correct te doen, en ons met name juiste, up-to-date en volledige informatie mee te delen.

EPS kan niet aansprakelijk worden gesteld als de gegevens die betrekking hebben op een informatieverzoek van een gebruiker:
- in een onleesbaar of onbruikbaar formaat worden ontvangen (bijvoorbeeld als de hard- of software van de gebruiker niet geschikt is) of
- - om de een of andere reden niet worden ontvangen (bijvoorbeeld door een of ander probleem met de internetverbinding bij de gebruiker, een tijdelijke storing van zijn servers enz.).

Bij het gebruik van de Website en haar diensten, moet u mogelijk persoonlijke informatie meedelen om u te kunnen identificeren, u vlotter op de website te laten surfen en toegang tot onze diensten te verlenen.

EPS maakt gebruik van cookies die bestemd zijn om informatie over uw surfgedrag op onze Website te bewaren. Voor meer informatie hierover kunt u ons cookiebeleid raadplegen op .

3. Aansprakelijkheid


U bent als enige aansprakelijk voor de informatie, berichten en meer algemeen alle door u verspreide inhoud, en u verbindt zich ertoe oprechte, betrouwbare en ware informatie te bezorgen.

Elke gebruiker stemt er bijgevolg mee in dat de uitgever zonder ingebrekestelling alle gepubliceerde inhoud verwijdert die in strijd is met de geldende wetten en reglementen of met de goede zeden.

EPS kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onderbreking van de toegang tot de Website wegens onderhoud, updates of technische verbeteringen, of door wijzigingen in de inhoud en/of de presentatie.
De toegang tot de Website kan tijdelijk of definitief worden onderbroken bij beëindiging van het abonnement op de diensten, of bij overdracht of stopzetting van de activiteit.

EPS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van hacking en/of cyberaanval op de Website.

4. Links


Voor de plaatsing van links naar de Website is de voorafgaande toestemming van EPS vereist. Daarom mogen de gebruikers geen links aanmaken naar de Website en/of naar om het even welke pagina van de Website en/of naar een bestand op die Website zonder het voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord van EPS.

EPS kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud, informatie, producten, diensten, uitspraken en meningen die worden uitgedrukt en gepubliceerd op websites waarnaar een link op de Website verwijst. EPS kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Toepasselijke wetgeving


We delen u mee dat de zetel van EPS in België is gevestigd en dat de gebruiker van de Website bijgevolg alle Belgische geldende wetten en reglementen dient na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de door EPS aangeboden diensten, moet u zich bijgevolg voegen naar alle toepasselijke wetgeving.

Als u toegang krijgt tot de Website via een andere staat dan België, verbindt u zich ertoe om ook de lokaal geldende wetgeving na te leven.

Update oktober 2018